Skladiščenje električne energije

Črpalna hidroelektrarna Kozjak

Projekt črpalne hidroelektrarne Kozjak na Dravi in 400 kV daljnovodne povezave do RTP Maribor je z državnim prostorskim načrtom (DPN) umeščen v prostor. Projekt je vključen v »Razvojni načrt prenosnega sistema republike Slovenije od leta 2017 do leta 2026« ter s 400 MW vključen tudi kot podporna točka elektroenergetskega omrežja Slovenije in širše ter prijavljen v Project of common interest (PCI) v Evropski Uniji.

Črpalne hidroelektrarne na porečju reke Drave

Na reki Dravi je po izvedenih analizah »Študija možne lokacije ČHE na reki Dravi« še devet potencialnih lokacij. Moč posamezne črpalne hidroelektrarne je med 45 in 300 MW. Obstoječi daljnovodi dajejo veliko prednost lažjemu umeščanju. Ugodne so hidrološke in energetske razmere – spodnji akumulacijski bazeni so obstoječe hidroelektrarne.

Li-Ion hranilnik za primarno regulacijo (kombinacija s FV)

Namen in cilji uvajanja hranilnikov električne energije je v povečanju fleksibilne proizvodnje zaradi izrazito dinamičnega obratovanja obstoječih enot (odjema). V okviru večanja obsega sistemskih storitev je predvidena v prvi fazi postavitev hranilnika energije velikostnega reda 6 do 10 MW. Postavitev je predvidena znotraj zemljišč obstoječih hidroelektrarn. V sklopu postavitve hranilnikov je predvidena še povezava z novim poljem foto-voltaičnih panelov, ki bodo nameščeni na brežini osončenega dovodnega kanala hidroelektrarn Zlatoličje in Formin. Predvidena aktivacija praznjenja/polnjenja se izvaja glede na tržne razmere in stanja regulacijskih aktivnosti in se vrši s centra vodenja Dravskih elektrarn Maribor (implementacija virtualne elektrarne). Namen uvajanja hranilnikov je prav tako tudi v delnem razbremenjevanju nudenja sistemskih storitev s strani obstoječih proizvodnih enot družbe, saj slednje negativno vpliva na energetsko izkoriščanje vodnega potenciala in na življenjsko dobo opreme.