Osebna izkaznica

Ime družbe

Dravske elektrarne Maribor, d. o. o.

Skrajšano ime družbe

DEM, d. o. o.

Organizacijska oblika

Družba z omejeno odgovornostjo

Sedež družbe

Obrežna ulica 170, 2000 Maribor, Slovenija

Standardna specifikacija dejavnosti

35.111 (Proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah)

35.119 (Druga proizvodnja električne energije)

Registracija

Družba je vpisana pri Okrožnem sodišču v Mariboru, številka registrskega vložka 1/278/000.

Znesek osnovnega kapitala

395.011.180,00 EUR

ID številka za DDV

SI96254459

Matična/registrska številka

5044286000/5031000010

TRR

SI56 0451 5000 0337 195, NKBM

Organi družbe

Skupščina, Nadzorni svet, Poslovodstvo

Nadzorni svet

dr. Tomaž Štokelj, predsednik

mag. Urška Gašperlin, podpredsednica

Marjan Kirbiš, član, predstavnik zaposlenih

Poslovodstvo družbe

mag. Damjan Seme, generalni direktor

Lastniška struktura

100 odstotkov Holding Slovenske elektrarne, d. o. o..

Republika Slovenija je kot edini družbenik - ustanovitelj na podlagi 56. člena Zakona o zaključku lastninjenja in privatizacije pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe, d. d. in v skladu s 418. členom Zakona o gospodarskih družbah s pogodbami v obliki notarskega zapisa z dne, 10. 3. 2000 in 17. 4. 2000 odsvojila del svojega poslovnega deleža pooblaščenim investicijskim družbam in Kapitalskemu skladu PIZ, d. d..

S sprejemom družbene pogodbe na skupščini družbe dne, 13. 10. 2000 in na podlagi odsvojitve poslovnega deleža Republike Slovenije se je enoosebna družba z omejeno odgovornostjo preoblikovala v družbo z omejeno odgovornostjo z več družbeniki.

Na osnovi sklepa Vlade RS o prenosu njenega deleža na HSE je HSE od 21. 8. 2007 naprej 100 odstotni lastnik DEM.

Solastništvo v družbah

RGP, d. o. o. - 86,9 odstotkov, MHE Lobnica, d. o. o. - 65 odstotkov, Hidroelektrarne na spodnji Savi, d. o. o. - 30,8 odstotkov, HSE Invest, d. o. o. - 25 odstotkov.

Število elektrarn

Osem velikih hidroelektrarn na reki Dravi, pet malih hidroelektrarn in štiri sončne elektrarne. 

Moč elektrarn na pragu

591,95 MW

Povprečna letna proizvodnja

2.800 GWh

Telefon

+ 386 2 300 50 00

E-naslov