Izboljšanje tehnoloških in vzdrževalnih procesov

Diagnostični center prediktivnega vzdrževanja

Glavni namen razvoja/uvedbe diagnostičnega centra je v optimizaciji vzdrževalnih aktivnosti na vseh objektih družbe. Na podlagi že delujočega sistema ZVAPS je predvidena nadgradnja sistema v Diagnostični center, ki bo namenjen podpori prediktivnemu vzdrževanju. Center za diagnostiko je v osnovi predviden za vse hidroelektrarne družbe, pri čimer ima možnost razširitve na ostale hidroelektrarne skupine HSE. Prav tako center predstavlja potencial za širjenje storitev vzdrževanja izven skupine HSE.

Diagnostični center je predviden kot center za odkrivanje potencialnih napak na elektro/strojni/gradbeni opremi, še pred njenim nastankom. Delovanje centra je predvideno znotraj sistema vzdrževanja, kjer področje prediktivnega vzdrževanja pokrivajo inženirji različnih strok in pripravljajo na podlagi analiz priporočila za izvedbo nadaljnjih aktivnosti (takojšna, revizijska, remontna). Prav tako se na podlagi uporabljenih on-line merjenih podatkov, preteklih analiz in z uporabo algoritmov poda primernost opreme za zamenjavo (obnovo).     

Optimizacija tehnologije na področju kavitacijsko odpornih oblog na turbinski opremi

Optimizacija tehnologije na področju kavitacijsko odpornih oblog na turbinski opremiOptimizacija tehnologije na področju kavitacijsko odpornih oblog na turbinski opremi

Namen in cilj raziskav je v optimizaciji del v času trajanja revizijskih aktivnosti na turbinski opremi in podaljšanje časovnih intervalov izvedbe vzdrževalnih posegov. Obseg sanacije kavitacijskih poškodb na turbinski opremi predstavlja vpliv na izgubo proizvodnje ter na optimizacijo procesa vzdrževanja (čas trajanja). Na podlagi tendence zmanjšanja stroškov vzdrževanja je smiselna izvedba raziskovalnih aktivnosti in testiranje anti-kavitacijskih materialov na turbinski opremi s ciljem podaljšanja časovnih intervalov sanacijskih del. Optimizacija tehnologije izvedbe s hkratno uporabo novih materialov, predstavlja uporabnost v celotni skupini HSE kot tudi izven nje. 

Izboljšanje hidravličnih karakteristik turbinskih rešetk

Določene izgube hidroenergetskega potenciala je možno zmanjšati z uvedbo izboljšav na obstoječih sklopih opreme hidroelektrarne. V ta namen predstavlja možnost izboljšanje letne proizvodnje in moči hidroelektrarn tudi optimizacija rešetk na vtokih v elektrarne. V ta namen je smiselna optimizacija turbinskih rešetk na hidroelektrarni Formin (v sklopu obnove), kjer je predvideno zmanjšanje hidravličnih izgub rešetk ter povečanje samočistilnega efekta. Prav tako optimizacija turbinskih rešetk izboljšuje problematiko nastanka razpok na lamelah rešetke zaradi izredno dinamičnega obratovanja in prehajanja v resonančno področje konstrukcije. Optimizacija izboljšanih karakteristik turbinskih rešetk je uporabna znotraj celotne skupine HSE kot tudi izven nje.