Informacije v skladu z ZSDH-1

Javna objava revizorjevih poročil

Revizorjevo poročilo je del Letnega poročila družbe DEM.

 

Seznam subjektov, za katere velja omejitev poslovanja z družbo DEM d. o. o. po 60. členu ZSDH-1

 

Objave skladno s 4. odstavkom 60. člena ZSDH-1

 

Javna objava seznama subjektov, za katere skladno z zakonodajo veljajo omejitve poslovanja s povezanimi osebami (60. člen ZSDH-1)

 

Življenjepisi in soglasja k objavi življenjepisov

Damjan Seme.pdf

Tomaz Štokelj.pdf

Urška Gašperlin.pdf

Marjan Kirbiš.pdf

 

Izjave o razkritju in izogibanju nasprotja interesov

Damjan Seme.pdf

Tomaž Štokelj.pdf

Urška Gašperlin.pdf

Marjan Kirbiš.pdf

Rado Sodin.pdf

 

Informacije o sestavi organov upravljanja (vključno s prokuristi) in nadzora v DEM d. o. o.

Funkcija

Osebno ime

Pravne osnove za določitev prejemkov oziroma bonitet

Postopek kadrovanja

Pogodbeno dogovorjeni prejemki oziroma bonitete*

 

     

 

Generalni direktor

Mag. Damjan Seme

Pogodba o zaposlitvi, sklenjena v skladu z ZPPOGD in sprejetimi Pravili o drugih pravicah poslovodstva DEM d. o. o.

Sklep ustanovitelja družbe z dne, 25. 10. 2022.

 

 

Predsednik NS

Dr. Tomaž Štokelj

Sklep ustanovitelja družbe z dne, 15. 11. 2022

Sklep NS DEM NS-13-3 z dne, 15. 12. 2022.

 

Namestnica predsednika NS

Mag. Urška Gašperlin

Sklep ustanovitelja družbe z dne, 31. 5. 2021

Sklep NS DEM NS-1-5 z dne, 4. 6. 2021.

 

Predstavnik zaposlenih v NS

Marjan Kirbiš

Sklep 1/12K korespondenčne seje Sveta delavcev DEM z dne, 26. 5. 2021

Imenovanje v skladu z zakonom, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju družbe.

 

* Izplačani prejemki so objavljeni v vsakoletnem letnem poročilu družbe in so javno objavljeni na spletni strani AJPES in na spletni strani DEM d. o. o..