Projekt črpalne hidroelektrarne (ČHE) Kozjak na Dravi

Projekt črpalne hidroelektrarne (ČHE) Kozjak na Dravi in 2 x 400 kV daljnovodna povezava do obstoječega mednarodnega daljnovoda Maribor-Kainachtal je z državnim prostorskim načrtom (DPN) umeščen v prostor.

V letu 2023 bo izdelana novelacija idejnega projekta in vseh potrebnih strokovnih podlag, vzpostavljen bo geografski informacijski sistem in izdelan dokument identifikacije investicijskega projekta. O zaključkih posameznih korakov bomo deležnike in javnosti proaktivno seznanjali, že sedaj pa smo na razpolag za pojasnila na vprašanja preko e-pošte info@dem.si.

Črpalna hidroelektrarna Kozjak

Projekt črpalne hidroelektrarne (ČHE) Kozjak na Dravi in 2 x 400 kV daljnovodna povezava do obstoječega mednarodnega daljnovoda Maribor-Kainachtal je z državnim prostorskim načrtom (DPN) umeščen v prostor. Projekt je vključen v »Razvojni načrt prenosnega sistema republike Slovenije od leta 2017 do leta 2026« ter s 400 MW vključen tudi kot podporna točka elektroenergetskega omrežja Slovenije in širše.

Zgodovina izdelave projektne dokumentacije:

Načrtovane aktivnosti v letu 2023:

Pregledna situacija ČHE Kozjak skupaj z 2 x 400 kV daljnovodom

Slika: Pregledna situacija ČHE Kozjak skupaj z 2 x 400 kV daljnovodom

Prečni prerez črpalne hidroelektrarne Kozjak

 

Slika: Prečni prerez ČHE Kozjak

Nekaj osnovnih podatkov o projektu ČHE Kozjak:

2

Slika: ČHE Kozjak - zgornji akumulacijski bazen in vtočni objekt

Daljnovod: 21,7 kilometra (70 stojnih mest) od tega v:

Cilj družbe Dravske elektrarne Maribor in države je izgradnja strateškega hidroenergetskega objekta, ki bo omogočal hranjenje električne energije ob napovedani postavitvi sončnih in drugih elektrarn, ki koristijo nestanovitne, obnovljive vire.

Zgibanka - predstavitev ČHE Kozjak.pdf

Deležnikom in javnostim smo za dodatna vprašanja oziroma pojasnila na razpolago preko e-naslova info@dem.si