• sl-SIeng
  • Contact
  • Search

Strokovne podlage za okoljsko poročilo

 

Št. dok. Naziv
01. Historične geomorfološke spremembe Mure od Ceršaka do Veržeja
02. Ocena stanja podzemnih vod na območju DPN HE Hrastje Mota
03. Študija vpliva objekta HE Hrastje Mota na podzemne vode z analizo variant
04. Hidrološko hidravlična študija Mure za vplivni odsek HE Hrastje Mota na reki Muri - obstoječe stanje
05. Hidrološko hidravlična študija Mure za vplivni odsek HE Hrastje Mota na reki Muri - načrtovano stanje
06. Hidrološko hidravlična študija za desno inundacijo med Boračevskim potokom in AC mostom
07. Analiza stanja struge mejnega odseka reke Mure
08. Ocena obstoječega stanja na odseku notranje Mure
09. Transport plavin na Muri
10. Ocena arheološkega potenciala območja DPN za HE Hrastje Mota na Muri
11. Usmeritve za načrtovanje ureditev HE Hrastje Mota z vidika urejanja in varstva krajine
12. Analiza stanja in vidna izpostavljenost načrtovanih ureditev HE Hrastje-Mota
13. Ihtiološke raziskave reke Mure HE Hrastje Mota
14. Kartiranje in naravovarstveno vrednotenje habitatnih tipov na območju reke Mure – območje POO Mura
15. Kartiranje in naravovarstveno vrednotenje habitatnih tipov na območju reke Mure – območje PFS Mura
16. Inventarizacija rastlinskih vrst na območju reke Mure med Gornjo Radgono in Vučjo vasjo
17. Študija raba in izbor habitata (»habitat use, habitat selection«) lokalnih parov črne štorklje na območju Mure
18. Ocena velikosti populacije vidre (Lutra lutra) s pomočjo DNA analize na reki Muri
19. Razširjenost bobra (Castor fiber) z oceno primernosti habitatov na reki Muri
20. Inventarizacija favne na območju reke Mure
21. Možnost energetske izrabe reke Mure z alternativnimi tipi turbinske in generatorske opreme
22. Rezultati anketne raziskave Vrednotenje vodne in obvodne krajine
23. Vpliv načrtovanih ureditev HE Hrastje Mota na kmetijsko proizvodnjo in analiza posegov na kmetijska zemljišča
24. Vpliv načrtovanih ureditev HE Hrastje Mota na gozdarstvo
25. Opredelitev vpliva gradnje in obratovanja HE Hrastje Mota na zdravje ljudi

Za vas načrtujemo nove proizvodne objekte.

Za več informacij pokličite 080 11 40