• sl-SIeng
  • Contact
  • Search

V DEM smo 25. novembra 2011 uspešno pridobili certifikat Družini prijazno podjetje. Z vključitvijo v proces pridobivanja certifikata Družini prijazno podjetje smo se zavedali, da želimo postali ena od mnogih družb, ki ve, da zaposleni potrebujejo fleksibilnost, da ukrepi, sprejeti s certifikatom, prinašajo pozitiven učinek za zaposlene in delodajalca, da najboljše družbe v svetu dajejo poudarek usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja, kar je hkrati tudi družbeno odgovorno.

×

Izdana je uredba o DPN za projekt ČHE Kozjak, pred nami je projekt gradbenega dovoljenja

Vlada RS je 17. februarja sprejela Uredbo o državnem prostorskem načrtu (DPN) za črpalno hidroelektrarno na Dravi (ČHE Kozjak) ter daljnovodno povezavo ČHE – RTP Maribor. S tem je objekt umestila v prostor in prižgala zeleno luč za začetek investicije, saj uredba omogoča pridobitev potrebnih dovoljenj in soglasij.

O uredbi

Uredba določa načrtovane prostorske ureditve, območje DPN, pogoje glede namembnosti, posegov v prostor, njihove lege, velikosti in oblikovanja, pogoje glede križanj oziroma prestavitev gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra ter priključevanje prostorskih ureditev nanje, merila in pogoje za parcelacijo, pogoje celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanje narave, varstva okolja in naravnih dobrin, upravljanja voda, varovanja zdravja ljudi, obrambe države ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, etapnosti, izvedba prostorske ureditve, druge pogoje in zahteve za izvajanje DPN ter dopustna odstopanja.

Nadaljnji koraki v smeri intenzivnega dialoga

Pred sprejetjem DPN je vse postopke vodilo Ministrstvo za okolje in prostor, s sprejetjem uredbe smo nosilec projekta skoraj v celoti postale DEM. Kot glavni investitor projekta smo pred zahtevno nalogo, pridobivanja gradbenega dovoljenja in s tem povezanimi soglasji. Iskreno verjamemo, da je dialog edina rešitev, zato ga bomo v DEM iskali na vse možne načine. Odgovorili bomo na vsako pobudo posameznika in pobude za dialog še naprej iskali tudi sami. Tako kot smo se že srečevali s tistimi, na katere bo imel projekt neposreden vpliv, bomo s tem še aktivneje nadaljevali in si prizadevali, da bodo v prihodnje srečanja z neposredno prizadetimi še pogostejša.

Za vas načrtujemo nove proizvodne objekte.

Za več informacij pokličite 080 11 40

ELEKTRIČNA MOBILNOST

emobilnost.eu