• sl-SIeng
  • Contact
  • Search

V DEM smo 25. novembra 2011 uspešno pridobili certifikat Družini prijazno podjetje. Z vključitvijo v proces pridobivanja certifikata Družini prijazno podjetje smo se zavedali, da želimo postali ena od mnogih družb, ki ve, da zaposleni potrebujejo fleksibilnost, da ukrepi, sprejeti s certifikatom, prinašajo pozitiven učinek za zaposlene in delodajalca, da najboljše družbe v svetu dajejo poudarek usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja, kar je hkrati tudi družbeno odgovorno.

×

Sporočila za medije

ODZIV DRAVSKIH ELEKTRARN MARIBOR NA OBJAVE V MEDIJIH, VEZANE NA OKROGLO MIZO, KI JE BILA 23. APRILA 2018 V PROSTORIH OBČINE TIŠINA IN INFORMACIJA O PONOVNI VLOGI ZA MNENJE O USTREZNOSTI OKOLJSKEGA POROČILA

Kot je bilo omenjeno že na okrogli mizi, smo Dravske elektrarne Maribor, zaradi različnih zapletov na pristojnem ministrstvu, v začetku tega meseca na Ministrstvo za okolje in prostor ponovno poslale vlogo za mnenje o ustreznosti Okoljskega poročila s prošnjo, da se na njihovi spletni strani objavi dopolnjena verzija Okoljskega poročila, ki zajema vse odgovore in pojasnila, ki so se pojavili od zadnje dopolnitve v preteklem letu.

Ta teden smo od ministrstva prejeli obvestilo, da so dopolnitve, gradiva in pojasnila v digitalni obliki dostopna preko njihovega spletnega naslova. Za dostop do dokumentov je za nosilce urejanja prostora in druge deležnike potrebna prijava z uporabniškim imenom in geslom – oba podatka lahko nosilci urejanja prostora pridobijo na Ministrstvu za okolje in prostor. Sporočilo izkoriščamo tudi v namen, da z navedeno informacijo seznanimo nosilce urejanja prostora in druge deležnike – da je torej zadnja verzija Okoljskega poročila z ustreznimi študijami ponovno na vpogled. Dravske elektrarne Maribor omenjenih dokumentov v skladu s postopki namreč ne moremo objaviti na svoji spletni strani ali jih kakorkoli drugače distribuirati.

V nadaljevanju pa navajamo še nekaj informacij, vezanih na sam dogodek – okroglo mizo. Veseli nas, da smo vsi skupaj imeli priložnost sesti za isto mizo in spregovoriti o strokovnih ocenah nameravanega vpliva načrtovane hidroelektrarne Hrastje Mota na reki Muri. Razumemo skrb nekaterih deležnikov, ki so izpostavili izzive, za katere ocenjujejo, da lahko imajo dolgoročne posledice za širše območje. Zagotavljamo, da smo se v Dravskih elektrarnah Maribor od vsega začetka zavedali vplivov na okolje in jih zato skrbno in detajlno obravnavali od začetka podeljene koncesije. Tudi v prihodnje bo skrb za okolje naša prioriteta.

Ob tem še enkrat pojasnjujemo, da se obravnava vplivov na okolje izvaja v fazah, in sicer od grobih analiz predlogov rešitev v prvem koraku do detajlnih analiz in rešitev pred končnimi odločitvami. Na dogodku predstavljeni vplivi in predlogi rešitev so na visokem strokovnem nivoju – a vendar gre še vedno za prvo fazo.

Vsi prisotni strokovnjaki, tudi tisti, ki niso v ekipi izdelave analize vplivov načrtovane hidroelektrarne na okolje, poznajo problematiko pomanjkanja vode v Pomurju, ki traja že več let. Dravske elektrarne Maribor smo tako že leta 2013 neodvisnim strokovnim inštitucijam naročile analize meritev celotne reke Mure in meritev njene podtalnice. Zaključki analiz podatkov gladin, vodnjakov in piezometrov kažejo, da gladina podtalnice ob reki Muri trajno in neprestano pada. Ti negativni trendi so posledica poglabljanja reke Mure in v prihodnje bo, brez ustreznega ukrepanja, situacija le slabša; česar se zavedajo tudi uporabniki podtalnice, tako za pitno vodo kot za namakanje.

Naj torej poudarimo: Zaključek analiz in študij, vezanih na nivo podtalnice je, da se stanje slabša.

Sam poseg (izgradnja hidroelektrarne) na osnovi izdelanih analiz ohranja stanje podtalnice na nivoju, kjer se le-ta povprečno giblje sedaj.

Za lažje razumevanje naj ponovno pojasnimo, da so se v preteklosti izvajale obsežne melioracije, ki so vodo hitro pospremile naprej in s tem znižale podtalnico, tako da so danes vsepovsod lahko polja. Vodo moramo zadrževati doma – to je paradigma cele Evrope – kar pa je izvedljivo izključno z dvigom gladine reke Mure in kontroliranimi posegi. Hidroelektrarna je zgolj ena izmed teh možnosti, da to dosežemo, z velikimi posrednimi pozitivnimi učinki. Zagotovimo lahko, da vode po izgradnji hidroelektrarne ne bo zmanjkalo, kvečjemu je bo dovolj.

Podtalnica je povezana ne samo s pitno vodo, ampak tudi z mnogimi drugimi segmenti okolja in družbe; tako je od nje odvisno tudi kmetijstvo, gozdarstvo, biodiverziteta, varstveni režimi narave, nekdanji odpadki v opuščenih gramoznih jamah idr. Ne moremo si več zatiskati očes in spregledati opaznih sprememb v okolju reke Mure, kjer je že brez izdelanih analiz in študij opaziti drastične spremembe. A prav  analize strokovnjakov lahko opredelijo in ocenijo njihove posledice. Vedno manj je mrtvic in opustelih rokavov, trend upadanja gladine reke je, zaradi znanih razlogov, ki preprečujejo prodonosnost, posledica avstrijskih pregrad. Res je, da se z vsako pregrado spremeni morfologija reke, a posledice na reki Muri danes čutimo in jih bomo, na podlagi zaključkov analiz, še bolj in vedno bolj le v Sloveniji. WWF Avstrija in WWW Hrvaška pa nekorektno skrbi za to, da v Sloveniji ne bi imeli hidroelektrarn, ampak bi bili v prihodnje primorani kupovati drago električno energijo v tujini. O tem, da bo gladina podtalnice v prihodnje še padala in posledično ogrožala slovensko kmetijstvo, pa nočejo spregovoriti oziroma potencirajo tisto stanje, ki se že dogaja in ne dovolijo iskanja možnosti reševanja Pomurja in okolice z vodo za vodovod ali namakanje.

Verjamemo, da bomo kot slovenski državljani stopili skupaj za svoje dobro in poiskali rešitve, ki bodo najugodnejše za nas kot državo ter za vsakega posameznika Pomurja.  

 

Dodatne informacije: Majna Šilih, vodja Službe komuniciranje DEM; majna.silih@dem.si

Share

Post a Comment

KONTAKT

Majna Šilih
Vodja Službe za komuniciranje
Obrežna ulica 170, 2000 Maribor
T: 02 300 57 57
M: 041 511 904
E: majna.silih@dem.si

 

Kontakt

Za vas načrtujemo nove proizvodne objekte.

Za več informacij pokličite 080 11 40

ELEKTRIČNA MOBILNOST

emobilnost.eu