• sl-SIeng
  • Contact
  • Search

V DEM smo 25. novembra 2011 uspešno pridobili certifikat Družini prijazno podjetje. Z vključitvijo v proces pridobivanja certifikata Družini prijazno podjetje smo se zavedali, da želimo postali ena od mnogih družb, ki ve, da zaposleni potrebujejo fleksibilnost, da ukrepi, sprejeti s certifikatom, prinašajo pozitiven učinek za zaposlene in delodajalca, da najboljše družbe v svetu dajejo poudarek usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja, kar je hkrati tudi družbeno odgovorno.

×

Sporočila za medije

HIDROELEKTRARNE SKUPINE HSE PROIZVEDEJO 70 ODSTOTKOV ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH VIROV

Proizvodnja električne energije v Sloveniji sledi usmeritvam Evropske unije glede trajnostnega razvoja ter doseganja cilja 25-odstotnega deleža OVE v končni bruto porabi energije do leta 2020. Trenutno znaša delež OVE v skupni bruto končni porabi 23,5 odstotka. K temu deležu največ prispeva skupina HSE z obstoječimi elektrarnami. Proizvodnja električne energije iz hidroelektrarn skupine HSE je namreč v letu 2016 v energetsko bilanco Slovenije prispevala kar 70 odstotkov (3.849 GWh) električne energije od skupaj 5.487 GWh vse proizvedene električne energije iz obnovljivih virov v Sloveniji.

»Skupina HSE je tako največji slovenski proizvajalec električne energije iz obnovljivih virov in tudi vsi naši prihodnji načrti so usmerjeni v ohranjanje vodilnega mesta na tem področju,« pravi Gorazd Skubin, generalni direktor HSE, in poudarja, da si v skupini HSE že od ustanovitve dalje prizadevajo električno energijo proizvajati z minimalnimi vplivi na okolje, spoštovati zakonske norme in določila ter uvajati najboljše tehnologije, ki zagotavljajo čim manjše vplive na okolje. Seveda pa je možnosti in priložnosti za razvoj in izkoriščanje hidroenergetskega potenciala slovenskih rek še veliko in tudi v prihodnjem obdobju bo skupina HSE osredotočena na izvajanje projektov s področja OVE. »Pospešili bomo postopke umeščanja v prostor za čimprejšnji pričetek izgradnje HE na srednji Savi in HE na Muri, nadaljevali naložbo v spodnjo Savo, kjer bo veriga HE kmalu zaključena, ter se posvetili številnim malim hidroelektrarnam na porečju reke Drave in Soče, vetrnim elektrarnam ter proizvodnim objektom za soproizvodnjo toplote in električne energije. Dokončali bomo tudi izgradnjo mHE Kneža,« našteva Skubin, in dodaja:»vsi ti projekti so namenjeni varni, zanesljivi, okolju prijazni in konkurenčni proizvodnji električne energije, ki predstavlja temelj naše vizije prihodnjega poslovanja.«

Poleg novih proizvodnih objektov pa bodo v prihodnjem obdobju pomembna tudi investicijska vlaganja v zanesljivost proizvodnje ter rekonstrukcije na obstoječih hidroelektrarnah. Pri vsem naštetem pa seveda ne gre pozabiti, da se poleg številnih priložnosti na področju OVE v slovenski energetiki kažejo tudi ovire, ki jih v skupini HSE bolj ali manj uspešno premagujejo. Predvsem gre za zaplete pri pridobivanju koncesij za rabo vode in uskladitvi prostorskih ter drugih aktov, potrebnih za nemoteno izvajanje projektov OVE. Postopki umeščanja objektov za proizvodnjo električne energije v prostor so zahtevni in dolgotrajni, dodaten izziv pa so določila Nature 2000, katere območja zajemajo kar 36 odstotkov površine Slovenije. Stojan Nikolić, finančni direktor HSE, pri tem dodaja: »Kompromisi med energetiko in okoljem so odločilnega pomena za ekonomsko uspešno izvedbo naložb v obnovljive vire energije. Na eni strani imamo obstoječe OVE objekte, ki so uspešno umeščeni v prostor in so tudi najdonosnejši objekti v skupini HSE ter nam zagotavljajo potencial za financiranje novih projektov na področju obnovljivih virov energije. Na drugi strani pa trenutne razmere na trgu električne energije ne omogočajo rentabilnosti OVE projektov, zato je nadaljnje delovanje podpornih shem OVE v Republiki Sloveniji ključnega pomena za njihovo izvedbo.«

V Dravskih elektrarnah Maribor d. o. o. (DEM), ki so v stoodstotni lasti HSE in ki vsako leto proizvedejo levji delež električne energije iz OVE v skupini HSE po zelo konkurenčnih cenah, v okviru opisane strategije razvoja OVE v skupini HSE izvajajo predvsem aktivnosti na področju malih HE na pritokih Drave, na področju vetrne energije na obronkih Kozjaka ter aktivnosti za ohranitev državnega prostorskega načrta za črpalno hidroelektrarno Kozjak, kakor tudi umestitev HE na Muri v zahtevnem naravnem okolju. Mag. Viljem Pozeb, direktor DEM, pri tem poudarja: »Ne samo ob svetovnem dnevu voda, temveč vsak dan, že skoraj stoletje, Dravske elektrarne Maribor proizvajamo električno energijo iz obnovljivega vira. Reka Drava je praktično v celoti energetsko izkoriščena, zato so naši načrti usmerjeni v preverjanje možnosti za izgradnjo novih proizvodnih enot; predvsem malih hidroelektrarn na pritokih reke Drave, hidroelektrarn na reki Muri ter vetrnih elektrarn na območjih, ki so vetrovno ugodna. V naravo vedno posegamo odgovorno in temeljito proučimo vse morebitne negativne vplive novo zgrajenih objektov, saj se zavedamo odgovornosti, ki jo nosimo, tako do okolja, kot do ljudi.«

V Soških elektrarnah Nova Gorica d. o. o. (SENG), ki so ravno tako v stoodstotni lasti HSE, pa si prizadevajo za odgovorno energetsko izrabo vodnega potenciala Soče in pritokov ob upoštevanju strogih okoljevarstvenih zahtev. »Le s takim pristopom, kar je značilno za celotno skupino HSE, lahko ohranjamo naravno ravnovesje in lepoto enega najslikovitejših predelov Evrope. Pri izgradnji hidroenergetskih objektov, z velikim številom malih HE, so upoštevana vsa načela sonaravnega in trajnostnega razvoja, še posebej zato, ker nekatere male HE delujejo v izjemno občutljivem okolju TNP in Nature 2000,« pravi Marjan Pintar, direktor SENG. Posledično so njihovi načrti usmerjeni v iskanje sonaravnega razvoja in večnamenskosti hidroenergetskih objektov – v navezavi s preskrbo vode, ribogojništvom, rekreativnimi ali turističnimi površinami, varstvom pred poplavami in reguliranjem suše.

Na področju trajnostnega razvoja in obnovljivih virov energije skupina HSE izvaja tudi več odmevnih informativno-izobraževalnih in promocijskih projektov. Družbe skupine HSE so vključene v projekt Modra energija, namenjen spodbujanju okolju prijazne rabe električne energije. Najbolj znan OVE projekt HSE je gotovo izobraževalni projekt za otroke Modri Jan (www.modri-jan.si), kjer HSE pripravlja poučne vsebine za tiskane in spletne medije v sodelovanju z vrtci, šolami in strokovnimi delavci. Razvija pa se tudi projekt Modra generacija (www.modrageneracija.si), namenjen starejšim najstnikom. 

 

Dodatne informacije: za HSE: Lidija Pavlovčič, vodja Službe za korporativno komuniciranje skupine HSE, E: lidija.pavlovcic@hse.si; za DEM: Majna Šilih, vodja Službe za komuniciranje DEM, E: majna.silih@dem.si; za SENG: Martina Pavlin, strokovna referentka za stike z javnostmi, E: martina.pavlin@seng.si

Share

Post a Comment

KONTAKT

Majna Šilih
Vodja Službe za komuniciranje
Obrežna ulica 170, 2000 Maribor
T: 02 300 57 57
M: 041 511 904
E: majna.silih@dem.si

 

Kontakt

Za vas načrtujemo nove proizvodne objekte.

Za več informacij pokličite 080 11 40

ELEKTRIČNA MOBILNOST

emobilnost.eu